معرفی

مشخصات فردی

مینا موهبتی

نام - نام خانوادگی : مینا   موهبتی

پست الکترونیکی : m_moohebati@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ارتباط تصویری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه هنر تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ارتباط تصویری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه هنر تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : -
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : -

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : دانشجوی دکتری پژوهش هنر
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : واخد علوم تحقیقات

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : -
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : -

سوابق اجرایی

مدیر گروه گرافیک واحد رودهن 1386-1389عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

-نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : طراحی لباس

محل خدمت : دانشکده هنرومعماری واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : مربی

پایه : هفت

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1385-07-01

مینا موهبتی
مینا موهبتی

محل خدمت :
    دانشکده هنرومعماری واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    مربی
^